100 lat minęło, jak jeden dzień...

Prezentujemy jubileuszowy rok 2015/2016

100 lat I LO w Olkuszu

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu - członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, w 2016 r. obchodzi 100. rocznicę istnienia. 17 czerwca podczas jubileuszowej gali społeczność szkolna została nagrodzona Medalem Króla Kazimierza Wielkiego, nadanym przez Kapitułę Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego na wniosek Zarządu SKKW. Medal i okolicznościowy dyplom na ręce dyrektora szkoły mgr Ireny Majdy wręczyli prof. dr hab. Antoni Barciak – przewodniczący Kapituły oraz dr Zdzisław Jan Zasada – sekretarz generalny SKKW. Obchody 100-lecia I Liceum rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w Bazylice p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, koncelebrowaną przez Biskupa Pomocniczego Diecezji Sosnowieckiej Piotra Skuchę w asyście Proboszcza Parafii Św. Andrzeja Ap. - księdza prałata Mieczysława Miarki, Dziekana Dekanatu Olkuskiego - księdza kanonika Henryka Chmieły, proboszczów parafii olkuskich i dekanatu olkuskiego, księży – absolwentów i katechetów pracujących w Liceum.
Podczas okolicznościowej homilii JE Ks. Biskup Piotr Skucha zwrócił uwagę na trud kształtowania młodych charakterów i wyjątkową rolę szkoły w edukacji człowieka, który swe życie powinien budować na uniwersalnych wartościach tj. wiara, miłość, pokora, odpowiedzialność, odwaga, uczciwość. Odniósł się do patrona szkoły, wyrażając nadzieję, że postać króla Kazimierza Wielkiego, jego dokonania na rzecz naszej Ojczyzny wpływały również budująco na dyrekcję, nauczycieli, wychowawców oraz na tysiące absolwentów, którzy ukończyli szkołę. „ Szkoła to budowanie charakteru, budowanie wnętrza, budowanie umysłu młodych ludzi, którzy później zasilą szeregi wielu polityków, profesorów, doktorów, uczonych, a także błogosławionych, a może nawet w przyszłości świętych, którzy właśnie tutaj, w tym miejscu brali swój początek. (...)”. Podziękował za „to sto lat wielkiego trudu, wielkiego wysiłku, ale również i wielu owoców, które wyniknęły z tej pracy wychowawczej, pedagogicznej, nauczycielskiej. Dziękujemy Panu Bogu za tych rodziców, którzy posyłali swoją młodzież do tej Szkoły. Dziękujemy Panu Bogu za tych młodych ludzi, którzy właśnie w tej Szkole otrzymywali wykształcenie i charakter, którym później kierowali się w swoim życiu. Dziękujemy Panu Bogu za tych wszystkich, którzy już odeszli z tego świata, wspominając ich zasługi i stawiając ich przed obliczem Boga, z prośbą o wielkie dla nich Miłosierdzie.(...)”.
Z okazji tak zaszczytnego Jubileuszu I Liceum ofiarowało do Bazyliki Św. Andrzeja Apostoła złoty ornat, w którym Ksiądz Biskup sprawował Eucharystię. Kolejny punkt obchodów w tym dniu to przemarsz gości, nauczycieli, uczniów, absolwentów i sympatyków Szkoły ulicami miasta do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie miały miejsce główne uroczystości jubileuszowe. Barwny korowód prowadziła Orkiestra Dęta Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie z samym królem Kazimierzem Wielkim i jego świtą na czele. Historyczne stroje, korony na głowach uczestników paradnego orszaku budziły żywe zainteresowanie i  entuzjazm Olkuszan. W postać króla wcielił się Michał Gajowiec - tegoroczny absolwent, finalista „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach” organizowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dyrektor szkoły pani Irena Majda przywitała wszystkich, licznie zgromadzonych gości ( ok. 300 osób) bardzo ciepło i serdecznie wyrażając jednocześnie swoją wdzięczność za obecność na tej wyjątkowej, niezwykłej i jakże ważnej uroczystości dla całej społeczności szkolnej. W trakcie przemówienia stwierdziła, że setna rocznica istnienia szkoły skłania do zadumy, podsumowań, refleksji i zobowiązuje do tego aby dokładnie przedstawić historię powstania Liceum, które dzięki zaangażowaniu kolejnych pokoleń nauczycieli, uczniów, rodziców nigdy nie było tylko instytucją, ale miejscem spotkań człowieka człowiekiem, z wszystkimi jego radościami, smutkami, obawami i nadziejami. Przytoczyła fragmenty „Księgi Pamiątkowej Liceum w Olkuszu”, wydanej z okazji jubileuszu 40-lecia szkoły, dokładnie mówiące o powstaniu najpierw Gimnazjum Męskiego w 1916r., a następnie Liceum Żeńskiego w 1917r., które dały początek naszemu Liceum. Zaznaczyła, że historia naszego liceum jest bardzo bogata i powiązana z historią naszego miasta, regionu i państwa. Przypomniała również o kolejnej w tym roku, 95.rocznicy nadania szkole imienia Króla Kazimierza Wielkiego. Podziękowała wszystkim, którzy przez lata budowali świetność naszej szkoły, byli znakomitymi dyrektorami, nauczycielami i wychowawcami, a ich praca owocowała szeroką rzeszą wybitnych absolwentów. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich nieżyjących pracowników szkoły oraz absolwentów.
„Nasze liceum to historia, ale i współczesność. Inspirowani przeszłością tworzymy przyszłość. Pielęgnujemy pamięć o czasach minionych, opieramy się na doświadczeniu starszych, zachwycając się jednocześnie entuzjazmem młodych, którym chcemy pozostawić szlachetne wzorce. Tak więc I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu jest również młode i nowoczesne. Współczesność stawia wysokie wymagania, a my staramy się im sprostać, staramy się iść z „duchem czasów" (…) To szkoła z pasją, rozwijająca zainteresowania młodych ludzi, podejmująca ciągle nowe wyzwania. (…)” - powiedziała pani dyrektor Irena Majda przedstawiając sukcesy i osiągnięcia I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, które ponownie i w tym roku w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, jako jedyne w powiecie olkuskim znalazło się wśród 20 najlepszych w województwie i 500 najlepszych w kraju, zajmując odpowiednio 16 miejsce w Małopolsce i 210 miejsce w Polsce i zostało wyróżnione otrzymując tytuł „Srebrna Szkoła 2016”.
Pani dyrektor poruszyła również ważną kwestię współpracy z absolwentami, dającą wszystkim poczucie przynależności do wielopokoleniowej wspólnoty. Doceniła stałe i wielkie zaangażowanie w życie szkoły. Podziękowała m.in. Stowarzyszeniu „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, a w szczególności prezesowi honorowemu i najstarszemu nauczycielowi liceum panu Józefowi Januszkowi, pani prezes i byłej wicedyrektor liceum Barbarze Kiszko, pani wiceprezes i absolwentce Marii Kalliście, pani Antoninie Januszek, absolwentce i wieloletniej sekretarce liceum oraz absolwentce dr Zofii Krzysztoforskiej- Weisswasser, wykładowcy na Uniwersytecie Wiedeńskim, która nie mogła być obecna na uroczystości, a która mocno wspiera działalność dydaktyczną szkoły od ponad 20 lat, i która dokładnie miesiąc wcześniej w ramach Dni Austrii prowadziła warsztaty z języka niemieckiego oraz była współorganizatorem spotkania z Ambasadorem Republiki Austrii w Polsce. Na zakończenie, jako obecny dyrektor i absolwentka Liceum, obiecała, że nadal realizować będzie wartościowe idee, nie zapominając o przeszłości, o dorobku historii szkolnej, poszanowaniu tradycji i pielęgnowaniu wspomnień. Uroczysta gala została także uświetniona okolicznościowymi przemówieniami, gratulacjami oraz życzeniami przedstawicieli władz, parlamentarzystów, absolwentów, rodziców oraz  przyjaciół szkoły.
Podczas uroczystości Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego dr Zdzisław Jan Zasada oraz Przewodniczący Kapituły Odznaczeń prof. dr hab. Antoni Barciak wręczyli całej społeczności szkolnej Medal Króla Kazimierza Wielkiego oraz dyplom „za szczególne osiągnięcia związane z krzewieniem wiekopomnego dorobku Króla Kazimierza Wielkiego”. W rzeczy samej I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu kultywując pamięć o patronie szkoły podejmuje różnorodne przedsięwzięcia. Od 40 lat, na głównej ścianie korytarza wisi dostojny portret króla, namalowany przez ówczesnego ucznia klasy humanistycznej, a późniejszego artystę Tadeusza Muszyńskiego. Tradycją stały się m.in. coroczne Dni Patrona Szkoły organizowane od 1987 r.  Początkowo podczas obchodów odbywały się akademie szkolne oraz wycieczki do dawnej stolicy Polski – Krakowa, gdzie młodzież w krypcie wawelskiej składała kwiaty na sarkofagu króla Kazimierza Wielkiego. Z biegiem lat świętowanie zaczęło zmieniać swój charakter. Aktualnie Dyrekcja symbolicznie przekazuje władzę w ręce przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego pełniącego funkcję króla społeczności szkolnej. Uczniowie uczestniczą w zabawach i konkursach. W szkole panuje wówczas wyjątkowa atmosfera. Król Kazimierz Wielki jest zawsze obecny.
W każdym roku szkolnym dla uczniów kl. I organizowany jest także Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie na temat historii, tradycji I Liceum Ogólnokształcącego oraz życia i działalności króla Kazimierza Wielkiego. Uczniowie biorą udział także w „Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach” organizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zwyczajem stały się także rajdy szlakiem Króla Kazimierza Wielkiego. W tym roku, z okazji  jubileuszu zorganizowano dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu olkuskiego XIII Powiatowy Konkurs Literacko-Historyczny „Król Kazimierz Wielki i Jego czasy”, którego celem nadrzędnym było upowszechnienie i pogłębienie wiedzyo dokonaniach i dorobku Króla Kazimierza Wielkiego oraz popularyzacja historii i tradycji olkuskiego regionu wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu. Przypomnieć należy, iż za czasów panowania Króla Kazimierza Wielkiego obszar obecnego powiatu olkuskiego przechodził okres swojego największego rozkwitu, w tym kulturowego, a sam Olkusz uzyskał miano „Srebrnego Miasta”.
Kolejne wystąpienia to następne miłe niespodzianki. Prezes honorowy Stowarzyszenia „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu pan Józef Januszek wraz z panią prezes Barbarą Kiszko i panią wiceprezes Marią Kallistą wręczyli Stypendium im. inż. Antoniego Minkiewicza (założyciela szkoły) za szczególne osiągnięcia w nauce wyłonionej przez kapitułę uczennicy Małgorzacie Kuci, natomiast pan Ryszard Ryza reprezentujący absolwentów liceum skupionych od ponad trzydziestu lat w Kole Grodzkim PTTK w Olkuszu przekazał do szkoły obraz z wizerunkiem błogosławionego Maksymiliana Binkiewicza, który ukończył olkuskie Gimnazjum w 1926r. Dzięki zaangażowaniu absolwentów obchody jubileuszowe uświetnione były również obecnością dwóch sztandarów: z 1946 roku, wykonanego na 30-lecie szkoły oraz z 1999r.
Po części oficjalnej uczniowie oraz absolwenci zaprezentowali jubileuszowy program artystyczny. Uzdolniona młodzież uświetniła galę wzruszającym montażem słowno- muzycznym nawiązującym bezpośrednio do wspomnień z młodości… ,,Bo: Wspomnienia to jest to Co zawsze będziesz miał dla siebie I w każdej chwili w marzeniach Możesz powrócić wszędzie tam, skąd dzisiaj bierzesz Wspomnienia, twój drugi świat Świat starych dat i połamanych fotografii”. Na zakończenie pani dyrektor Irena Majda zaprosiła do udziału w kolejnych uroczystościach i przedsięwzięciach, które będą organizowane do końca 2016r. , a następnie na Tort Jubileuszowy życząc podczas jubileuszowego spotkania miłej, niepowtarzalnej atmosfery, niezapomnianych wzruszeń, które utrwalą ten czas głęboko w sercach i w pamięci.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września, w jubileuszowym, setnym roku istnienia naszego liceum odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Po wakacyjnej przerwie wróciliśmy w szkolne mury, gdzie jak co roku czekają nas różnorodne przedsięwzięcia. Od wczesnych porannych godzin klasa II a wraz ze swoim wychowawcą kończyła ostatnie przygotowania, aby cała uroczystość przebiegła zgodnie z planem.
Galeria >

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2015 roku odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Gościliśmy m.in. przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, oświatowych, byłych pracowników naszego liceum. Uroczystość była okazją nie tylko do złożenia podziękowań i życzeń nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły, ale także do wręczenia nagród.
Galeria >

Jerzy Skoczylas

2 listopada 2015 roku mieliśmy niezwykłą przyjemność gościć w naszej szkole absolwenta I LO, aktora, satyryka, członka Kabaretu "Elita", redaktora Polskiego Radia we Wrocławiu – Jerzego Skoczylasa.
Galeria >

Wieczór wspomnień

14 listopada, w sobotni wieczór, w murach naszego liceum pojawili się jego absolwenci oraz pracownicy reprezentujący różne pokolenia, aby spotkać się z kolegami, koleżankami, nauczycielami i podzielić się wspomnieniami ze szkolnej ławy.
Galeria >Wideo >

Konkurs recytatorski

13 listopada 2015 roku w Naszym Liceum odbył się IX Powiatowy Konkurs Recytatorsko–Muzyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu olkuskiego. Tematyka tegorocznego konkursu podyktowana została niezwykłym, sprzyjającym takim refleksjom jubileuszem, który w roku szkolnym 2015/2016 obchodzi I LO – 100-leciem istnienia szkoły.
Galeria >

Bogdan Polak

3 grudnia 2015 roku odbyła się lekcja samorządowa z udziałem dwóch klas drugich i naszego absolwenta Pana Bogdana Polaka – Skarbnika Powiatu Olkuskiego, który pełni tę funkcję od roku 1999.
Galeria >

Byli działacze społeczni

W dniu 11 grudnia 2015 roku w naszym liceum odbyło się spotkanie uczniów z byłymi działaczami społecznymi, przewodniczącymi, wolontariuszami z I LO w Olkuszu
Galeria >

Janusz Jaglarz

Dnia 17 grudnia 2015 miało miejsce w naszej spotkanie uczniów z dr hab. Januszem Jaglarzem – fizykiem, pracownikiem naukowym Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej – absolwentem szkoły z 1981 roku.
Galeria >

Bal Jubileuszowy

Bal odbył się 2 stycznia 2016 roku w Restauracji Victoria w Olkuszu. Uroczyste rozpoczęcie planowane było na godz. 20.00. O dobrą zabawę zadbał zespół "KOLEKTIVBAND" oraz wodzirej z Krakowa - pan Jacek Krąg.
Galeria >Wideo >

Turniej Piłki Koszykowej

W sobotę 13 lutego 2016 roku, w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia istnienia naszego Liceum, odbył się Turniej Piłki Koszykowej z udziałem absolwentów, uczniów oraz nauczycieli wychowania fizycznego.
Galeria >

Mariusz Miąsko

W dniu 12 maja 2016 roku odbyło się dwugodzinne spotkanie z absolwentem naszej szkoły Mariuszem Miąsko. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci wszystkich klas. Pan Mariusz Miąsko był przewodniczącym w Samorządzie Uczniowskim w latach 1991-1994 w naszej szkole. Gość opowiadał nam o swojej działalności w samorządzie, przypomniał inicjatywy zrealizowane przez młodzież I LO w jego latach szkolnych.
Galeria >

Dni Austrii

W dniu 18 maja 2016 roku w ramach obchodów jubileuszowych i organizowanych w szkole Dni Austrii, na zaproszenie dyrektora szkoły mgr Ireny Majdy oraz absolwentki liceum dr Zofii Krzysztoforskiej-Weisswasser, przybył i zaszczycił swą obecnością dostojną Jubilatkę Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Austrii dr Thomas M. Buchsbaum.
Galeria >

Kazimierz Kosiniak-Kamysz

24 lutego 2016 roku odwiedził nas kolejny niezwykły absolwent prof. dr hab. lek. wet. Kazimierz Kosiniak–Kamysz, który ukończył liceum w 1962 roku. Jest profesorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pełnił wiele ważnych funkcji m. in.: w latach 1984-1987 był dziekanem Wydziału Zootechnicznego, w latach 1987-1993 - prorektorem d.s. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a w latach 1993-1999 - rektora ówczesnej Akademii Rolniczej w Krakowie.
Galeria >

Konkurs Powiatowy

„Król Kazimierz Wielki i jego czasy – nasz patron, historia i dzień dzisiejszy …” to temat XIII Powiatowego Konkursu Historyczno-Literackiego dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanego 8 marca 2016 roku w naszej szkole z okazji 100-lecia istnienia oraz 95 rocznicy nadania Szkole imienia Króla Kazimierza Wielkiego.
Galeria >

Małgorzata Kundera-Leśniak

W dniu 19 kwietnia 2016 roku w związku z trwającym rokiem jubileuszowym miało miejsce spotkanie uczniów z Panią Małgorzatą Kunderą-Leśniak, absolwentką naszej szkoły, która dzieląc się z młodzieżą swoimi wspomnieniami z lat licealnych wielokrotnie podkreślała wysoki poziom nauczania w naszej szkole, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej i politycznej lat 50–tych. Z sentymentem mówiła o swoich nauczycielach i kolegach ze szkolnej ławy.
Galeria >

Wojciech Majewski

5 kwietnia 2016 roku gościł w naszej szkole kolejny niezwykły absolwent - Pan Wojciech Majewski – jeden z najbardziej znanych i opiniotwórczych dziennikarzy w Polsce, zajmujących się motoryzacją. Maturę Pan Wojciech zdawał w 1973 roku, wychowawcą była – mgr Paulina Pilchowicz. Wojciech Majewski ukończył prawo oraz dziennikarstwo. Od lat zajmuje się zawodowo motoryzacją, ale interesują go, oprócz samochodów, wyścigów i targów motoryzacyjnych, także podróże i spotkania z ludźmi.
Galeria >

Konkurs matematyczny

16 czerwca br. na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Auli im. Prof. Franciszka Leji odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatom jubileuszowej 25. edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Uczestniczył w nim uczeń naszej szkoły - Mateusz Frejlich z klasy 1a, który uzyskał wynik bardzo dobry i znalazł się wśród najlepszej dziewiątki nagrodzonych w Małopolsce na 560 startujących w kategorii JUNIOR 2.
Galeria >

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2016 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu miało miejsce powiatowe zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Ten upragniony przez każdego ucznia dzień w naszej szkole przybrał wyjątkowy, niezwykły charakter. Uroczysty dzień zakończenia roku szkolnego wieńczył obchody JUBILEUSZU 100-lecia I LO w jubileuszowym roku szkolnym 2015/2016, zamykał kolejny rozdział bogatej historii naszej szkoły - SZACOWNEJ JUBILATKI, ale też otworzył drogę następnym pokoleniom uczniów do kreowania pięknej przyszłości naszego liceum.
Galeria >

Zobacz też filmy!

Wybierz film z listy po prawej stronie.


Występ 1.
Występ 2.
Występ 3.
Występ 4.
Występ 5.
Występ 6.
Występ 7.
Występ 8.
Występ 9.
Występ 10.
I LO Olkusz Studniówka 2016 - Walc
I LO Olkusz Studniówka 2016 - Polonez
LipDub w wykonaniu uczniów I LO
Jubileusz 100-lecia I LO
Jubileuszowy bal I LO
Jubileuszowy wieczór wspomnień


Darczyńcy